top of page

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK W ZASOBACH KLUCZBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ”
1. Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku.
2. Konkurs na „Najładniejszy Balkon i Ogródek”, przeznaczony jest dla mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ w Kluczborku.
3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy, przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz członkowie ich rodzin, a także osoby mające nieuregulowane zobowiązania wobec Spółdzielni.
4. Celem konkursu jest :
- Uzyskanie estetycznego wyglądu balkonów i ogródków,
- Kreowanie i rozwijanie inicjatywy dbałości o otoczenie w którym mieszkamy,
- Wzbogacanie i uatrakcyjnienie wizerunku osiedla,
- Inspirowanie mieszkańców osiedla dla współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery poprzez upiększanie balkonów i ogródków rozmaitymi roślinami, kwiatami i drzewkami ozdobnymi (wyłącznie żywą zielenią).
5. Ocenie będą podlegały – pomysłowość, oryginalność, ogólne wrażenie estetyczne:
- ogólne wrażenie estetyczne: 1-10 punktów
- pomysłowość: 1-10 punktów
- oryginalność: 1-10 punktów
6. Balkony i ogródki będą ocenianie przez powołaną, przez Zarząd - Komisję Konkursową. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
7. Wzór karty zgłoszeniowej do konkursu można odebrać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” lub pobrać ze strony internetowej (www.przyszlosc.smkluczbork.pl).
8. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą złożenia karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Regulaminu Konkursu oraz 2-3 fotografii (w formacie 10 x 15 lub wersji elektronicznej) swojego ukwieconego balkonu i ogródka. Fotografie muszą być wykonane wyłącznie z zewnątrz, z dostępnej przestrzeni publicznej.
9. Zgłoszenia można składać w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 12 lub drogą elektroniczną na adres email: samorzad@smkluczbork.pl .
10. Organizatorzy konkursu mają prawo do weryfikacji nadesłanych zdjęć.
11. Termin konkursu: - przyjmowanie zgłoszeń od 2.07.2018r. do 31.08.2018r. - dokonanie oceny przez Komisję Konkursową balkonów i ogródków zgłoszonych do konkursu od 3.09.2018r. do 7.09.2018r.
12. Konkurs na najładniejszy balkon i ogródek będzie organizowany cyklicznie.
13. Spośród ocenionych balkonów i ogródków Komisja wyłoni 3 zwycięzców w każdej kategorii przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni, a laureaci zostaną poinformowani indywidualnie o wygranej.
14. Właściciele trzech najładniejszych balkonów i trzech najładniejszych ogródków zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi o wartości: - za zajęcie I miejsca, – 600 zł - za zajęcie II miejsca, – 400 zł - za zajęcie III miejsca – 200 zł
15. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku.
16. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych przez nadesłane zdjęcia. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie wystąpią wobec organizatora konkursu z roszczeniami za dokonanie
takiego naruszenia, uczestnik zobowiązany jest zwolnić podmiot, pod adresem którego kierowane są roszczenia od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
17. Dodatkowe informacje dot. Konkursu można uzyskać po numerem:
tel. 77 418 25 80 wew. 16

bottom of page