top of page

Lata 1958-1965

Historia Spółdzielni sięga 1958 roku, kiedy to z inicjatywy załogi Kluczborskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich i Rzemieślniczej Spółdzielni Szewców powstaje Komitet Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Kluczborku Jego zadaniem jest zwerbowanie co najmniej 15 członków Spółdzielni, przygotowanie projektu statutu oraz zorganizowanie zebrania.

 22 lipca odbywa się Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków SM w Kluczborku. Jest ich 18. Zgromadzenie Założycielskie zatwierdza statut, przyjmuje nazwę „Przyszłość”, ustala plan działania na kolejne lata i powołuje Zarząd i Radę Nadzorczą, 
Pierwszy Zarząd tworzą:

  • Józef Kluf – przewodniczący,

  • Kazimierz Mazepa – zastępca przewodniczącego,

  • Mirosław Woźniak – członek.

  • Przewodniczącym pierwszej Rady Nadzorczej zostaje Tadeusz Cholewa,

  • zastępcą Marian Rak,

  • sekretarzem Emeryka Cieślak,

  • członkami Józef Bujak i Aleksander Prużyński.

 

 Wczesny okres działalności Spółdzielni koncentruje się na uzyskaniu statutu prawnego i zadaniach inwestycyjnych.

 

  • 21 sierpnia Zarząd podpisuje deklarację o przystąpieniu SM „Przyszłość” do Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.

  • 4 września Zarząd występuje do Sądu w Opolu z wnioskiem o rejestrację Spółdzielni.

  • 19 września 1958 roku postanowieniem Sądu w Opolu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” została wpisana do rejestru i może rozpocząć działalność.

 

 

 Uzyskanie lokalizacji budowy, przygotowanie dokumentacji i werbowanie kolejnych członków oraz budowa pierwszych bloków mieszkalnych potrwa do 12 listopada 1960 roku, wtedy to oddano do użytku blok przy ul. Kochanowskiego 10-12.

 Następne lata to szybki rozwój Spółdzielni Sukcesywnie wzrastała liczba członków, oddawane są kolejne budynki. W 1964 roku SM rozpoczyna też działalność społeczno-wychowawczą, są to m.in. zajęcia plastyczne dla dzieci, zespół taneczny, wycieczki, konkursy czy pogadanki.

Lata 1966 - 1999

 W 1966 roku plany Spółdzielni są ogromne. W nadchodzącej pięciolatce osiedla spółdzielcze błyskawicznie się rozrosną, powstają pierwsze pawilony handlowo-usługowe przy ul. 22 lipca (obecna Byczyńska) i Kochanowskiego. Rozpoczyna się budowa bazy remontowej, budynku świetlicy oraz bloku w Wołczynie.

 Spółdzielnia otrzyma dodatkowe kredyty i limity inwestycyjne. Rozwój jest tak szybki i duży, że wymaga zmian organizacyjnych w administracji.
 Każdego roku Spółdzielni przybywa około 300 członków, od 1968 roku w Kluczborku rejestruje się już członków na przydział mieszkań na 1971 rok, a mimo to członków ciągle przybywa. Są już bloki i lokale użytkowe przy ulicach: Kochanowskiego, Reymonta, Wołczyńskiej, Sienkiewicza, 22 lipca (obecna Byczyńska). W 1969 roku powstaje nowe osiedle przy ul. Słowackiego i Grunwaldzkiej. W Wołczynie oddano do użytku dwa budynki. Działalność społeczno-wychowawcza rozwija się bardzo dobrze, dzieci i młodzież reprezentujące SM „Przyszłość” biorą udział w konkursach i przeglądach.

 6 listopada 1971 roku następuje uroczyste otwarcie świetlicy przy ul. Grunwaldzkiej, mieści się tam Klub Książki i Prasy, punkt biblioteczny i sala na imprezy. W Wołczynie oddano kolejne dwa bloki mieszkalne.

 Cały rok 1972 zostaje przeznaczony na zagospodarowanie i upiększenie spółdzielczych osiedli. Rozpoczyna się budowa centralnej kotłowni spółdzielczej i oddane zostają do użytku pawilony handlowo-usługowe przy ul. Grunwaldzkiej.

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” działa już 15 lat, ma 1999 członków i 483 kandydatów, a w 1973 roku posiada: 19 budynków mieszkalnych, 3 pawilony handlowo-usługowe, świetlicę, rozpoczętą i daleko zaawansowaną budowę kotłowni. Rozpoczęto również budowę 4 bloków. Osiedla są zagospodarowane, a opiekę nad zielenią sprawuje leśnik inżynier Władysław Cyankiewicz. W Wołczynie Spółdzielnia zbudowała 5 bloków i budynek socjalny z kotłownią.

 

 Efektem pracy w latach 1974-1983 jest osiedle Północ tj. ulice: Broniewskiego, Szenwalda, Morcinka, XXX-lecia PRL (obecna Jana Pawła II), Tuwima i największy w mieście pawilon handlowo-usługowy U-75 przy ul. Grunwaldzkiej.

 

 Czas szybko płynie i zbliża się 25 rocznica powołania do istnienia SM „Przyszłość” w Kluczborku. Jej zasoby mieszkaniowe i liczna członków powiększają się z każdym rokiem.

 

 Rok 1981 to bloki przy ul. Tuwima. Kolejne lata to ulice: Ossowskiego, Kołłątaja, Gałczyńskiego, XXX-lecia PRL (obecna Jana Pawła II) i Jagiellońska. W roku 1988 oddane zostają bloki przy ul. Wolności i tzw. nowe zasoby przy ul. Grunwaldzkiej.

 

 Mijają kolejne lata działalności Spółdzielni. W 1988 roku na wniosek delegatów reprezentujących członków zamieszkałych w Wołczynie, podjęto Uchwałę o podziale Spółdzielni i wyodrębnieniu zasobów mieszkaniowych w Wołczynie.

 Ostatnią nieruchomością zbudowaną przez SM „Przyszłość” były bloki przy ul. Ligonia, które zostały oddane do zamieszkania w 1993 roku . Od tego roku SM nie prowadzi już żadnych nowych prac budowlanych, bieżąca działalność polega przede wszystkim na dbaniu o istniejące zasoby lokalowe, remontach, wykupie gruntów, zazielenieniu terenów, budowie placów zabaw.

 

 W ciągu ponad 50 lat istnienia Spółdzielni jej stan zasobów lokalowych wzrastał z każdym rokiem. Obecnie wynosi: ogółem 67 budynków w tym 57 mieszkalnych i 10 niemieszkalnych oddanych na przestrzeni lat 1962-1993, 36 placów zabaw i 6 600 m2 powierzchni garażowych, nieruchomości te znajdują się w większości na terenie miasta Kluczbork, a jeden blok zlokalizowany jest w Byczynie.

Lata 2000-2014

Od 2000 roku Zarząd SM przystąpił do realizacji znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych aby w kwietniu 2002 roku przystąpić do scalenia wszystkich działek w celu dokonania podziału na nieruchomości. Po dokonaniu scalenia w marcu 2004 roku został dokonany podział na 12 nieruchomości w Kluczborku. Rok 2007 przynosi kolejny podział na nieruchomości w związku z kolejną nowelizacją ustawy o SM z czerwca tego roku. Nowy podział (od Broniewskiego do Jagiellońskiej) wyodrębnił 22 nieruchomości.

 Niewątpliwym sukcesem ostatnich lat jest uregulowanie statusu prawnego gruntów będących w posiadaniu SM „Przyszłość”. W 2006 roku za 10% wartości Spółdzielnia dokonała wykupu gruntów będących w wieczystym użytkowaniu. Obecnie wszystkie budynki mieszkalne znajdują się na własnym gruncie spółdzielni.

 Od końca lat 80-tych pomimo ograniczonych funduszy, prowadzone jest docieplenie budynków mieszkalnych co przekłada się na oszczędności w energii cieplnej. Przez następne lata (podczas docieplania) poprawiono trwałość faktur zewnętrznych i kolorystykę elewacji budynków podnosząc tym samym estetykę.

 W roku 1996 przeprowadzono w zasobach SM kompleksowe opomiarowanie w zakresie wody i centralnego ogrzewania. Proces opomiarowania w podzielniki kosztów zakończył się 1997 roku i od tego czasu lokatorzy płaca rachunki według zużycia. Rozliczeniem podzielników ciepła zajmuje się forma Metrona Polska.W latach 2010 – 2011 przeprowadzono wymianę podzielników CO i wodomierzy na urządzenia radiowe, co poprawiło zużycie mediów oraz jakość obsługi lokatorów. 

 Sytuacja finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłości” jest zrównoważona. Przez cały czas działalności SM nie zaciągnęła kredytów bankowych na realizację działalności eksploatacyjnej, zachowując całkowitą płynność finansową. Efektywną gospodarkę finansami i zasobami ułatwia skomputeryzowana i właściwie prowadzona ewidencja księgowa. Uporządkowany podział administracyjny pozwala na indywidualne rozliczenia każdej nieruchomości sprawia, że SM postrzega się jako wiarygodnego partnera dla kontrahentów.

 Priorytetowym celem pracy Zarządu i Rady Nadzorczej jest i nadal pozostanie intensywna poprawa warunków zamieszkania. Zarząd SM „Przyszłość” usprawnia czynności związane z zarządzaniem, dąży do świadczenia usług na najwyższym poziomie, do pełnego dostępu do informacji i sprawnego komunikowania się z mieszkańcami m.in. poprzez zamieszczanie bieżących informacji w lokalnej telewizji kablowej TELE-KAB. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie osiedli SM „Przyszłość” zainstalowano system monitoringu, kamery umieszczone są na większości ulic, a obraz który rejestrują można oglądać na jednym z kanałów telewizji kablowej.

 Po 34 latach zarządzania zasobami w maju 2008 przeszedł na emeryturę Michał Malinowski. Na jego następcę z dniem 9 lipca Rada wybrała Tadeusza Szpakowskiego, który wcześniej przez 26 lat pełnił funkcję wiceprezesa Spółdzielni. Na nowo wybranego wiceprezesa powołano mgr inż. Jana Piekiełka.

 Tak jak dawniej i dziś zadań do realizacji jest bardzo dużo są one innej natury co wcale nie oznacza, że są łatwiejsze. Doświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku, jej dorobek, społeczna akceptacja potwierdzają trwałość zasad spółdzielczych i przydatność tej formy organizowania się społeczeństw lokalnych na rzecz poprawy swoich warunków bytu. Kluczborska „Przyszłość” odbywa wciąż istotną rolę w życiu Kluczborka, w złożonej strukturze powiększającego się miasta. Jest jego ważną, twórczą i potrzebną częścią.

 

 

 

 

 

W 2016 roku w wyniku wyborów została powołana nowa Rada Nadzorcza, która powołała nowy Zarząd Spółdzielni w składzie:

mgr Andrzej Nowak - Prezes Zarządu i mgr Mirosław Birecki - Zastępca Prezesa Zarządu. natomiast w skład Rady Nadzorczej  na lata 2016-2019 weszli 

Bogusław Szałański przewodnicąacy Rady 

Członkowie

Filip Janusz

Kułakowski Adam

Paluch Bogdan

Przybył Jarosław

Radwański Adam

Roguski Andrzej

Stempień Mieczysław

Szeląg Józef

Urbańska Grażyna

Wojciechowski Adam

Rok 2019

W związku z odejściem na stanowisko Starosty Kluczborskiego Zastępcy Prezesa Mirosława Bireckiego zastępcą Prezesa Zarządu został mgr Bogdan Paluch. W tym też roku w wyników wyborów do Rady Nadzorczej dostali się:

Wojciechowski Adam przewodniczący Rady

Kułakowski Adam

Szałański Bogusław

Roguski Andrzej

Szeląg Józef

Brylski Sławomir

Filip Janusz

Mielczarek Barbara

Popek Grażyna

Przybył Jarosław

Radwański Adam

Stempień Mieczysław

Wojna Marek

Rok 2016

bottom of page